Részvételi feltételek

1. Jelen részvételi feltételek érvényesek a Szigetmonostori Vízisport Egyesület (a továbbiakban: SZIV SE) által szervezett valamennyi programra. A részvételi díj befizetésével elismerem, hogy valamennyi részvételi feltételt megismertem, megértettem, és azokat magamra és velem együtt jelentkező társaimra nézve kötelezőnek tartom.

2. A jelentkezés csak az előleg (a részvételi díj 40 %-a) befizetésével együtt érvényes. A teljes részvételi díjat a túra kezdete előtt legalább 30 nappal be kell fizetnem. Ha ezt elmulasztom, a SZIV SE a lefoglalt helyeket másnak értékesítheti, és az előleget nem téríti vissza. Lemondás esetén a túra kezdete előtti 30 napon belül a teljes részvételi díj 40 %-át, 20 napon belül a díj 75 %-át, 10 napon belül illetve a túrán meg nem jelenés esetén a teljes részvételi díjat meg kell fizetnem. Amennyiben más résztvevő javára mondom le jelentkezésemet, külön költséget nem kell megfizetnem.

3. Jelentkezéskor illetve a túra indulása előtt a következő dokumentumokat veszem át: túrakiírás 1 példány; ismertető segédanyag a túra vagy tábor helyszínéről (vízitúrák esetén folyóismertető) 1 példány; Hajózási Szabályzat kivonata 1 példány (csak vízitúrák esetén).

4. A részvételi díj tartalmazza a bérleti szerződés szerinti sportszerek kölcsönzési díját és szállítási költségét, az oktatás és az ismertető segédanyagok díját, valamint a szervezési költségeket. Egyes túrák illetve táborok részvételi díja tartalmazhat külön szolgáltatásokat is (például túravezetést vagy csomagszállító kísérőautót), amennyiben azok a SZIV SE kiadványaiban illetve a túrakiírásban fel vannak tüntetve.

5. A részvételi díj nem tartalmaz biztosítást. Kijelentem, hogy saját felelősségemre veszek részt a túrán illetve táboron. Amennyiben nem kötök biztosítást, annak kockázatát viselem. A SZIV SE-t illetve a túra vagy tábor vezetőit semmilyen vonatkozásban nem terheli felelősség, ha károm származna a túrával illetve táborral kapcsolatban vagy amiatt, hogy biztosításom nincs illetve a káromat nem fedezi.

6. A részvételi díj nem tartalmaz szállás- és étkezési díjat, utazási költségeket, illetve a sportoláson kívüli egyéb programokat. Ezekről magamnak kell gondoskodnom. A túravezető javaslatait érdemes figyelembe venni, de nem kötelező.

7. A részvételi díjból visszatérítést nem kaphatok, ha úgy döntök, hogy valamely szolgáltatást nem veszek igénybe vagy ha a túra illetve tábor megadott indulási időpontjánál később csatlakozom a csoporthoz illetve ha a megadott érkezési időpontnál hamarabb távozom.

8. Amennyiben a túra vagy tábor indításához szükséges minimális létszámú csoport (általában 15 fő, vagy a túrakiírás szerinti létszám) nem áll össze a túra vagy tábor kezdete előtti 15. napig, illetve ha az időjárási vagy egyéb körülmények lehetetlenné teszik a sportolást, akkor a SZIV SE a túrát vagy tábort nem indítja. Ez esetben haladéktalanul értesítenek engem az általam megadott telefonszámon vagy címen, és visszakapom a részvételi díjat, vagy későbbi időpontú túrához illetve táborhoz csatlakozhatom, amennyiben ott van szabad hely.

9. A túrakiírásban megadott program (időjárási vagy egyéb körülmények ismeretében szükséges) megváltoztatásának jogát a SZIV SE fenntartja, és arról legkésőbb a túra illetve tábor indítása előtt 5 nappal írásban értesít. Amennyiben a változtatások számomra nem elfogadhatóak, a részvételről írásban lemondhatok, és a részvételi díjat visszakapom.

10. A SZIV SE-t illetve a túra vagy tábor vezetőit semmilyen vonatkozásban nem terheli felelősség, ha a túra illetve tábor elemi csapás, betegség, kedvezőtlen időjárási viszonyok vagy egyéb vis maior miatt meghiúsul illetve félbeszakad, amennyiben mindent megtettek annak érdekében, hogy biztosítsák a sportolás feltételeit. Ezzel kapcsolatban kártérítést nem követelhetek, ilyen irányú minden jogomról lemondok.

11. A túrához vagy táborhoz biztosított túravezető kötelességeivel kapcsolatban tudomásul veszem az alábbiakat. A túravezető nem idegenvezető, hanem olyan egyesületi tag, aki az adott terület sajátosságait jól ismeri (legtöbbjük túravezetői vizsgával is rendelkezik). Tanácsaival segíti a résztvevőket, bemutatja a sporteszközök használatát, felhívja a figyelmet a kezelésükkel kapcsolatos tudnivalókra s az esetleges veszélyekre, de semmilyen formában nem felelős sem a résztvevők cselekedeteiért és testi épségéért, sem a résztvevők által bérelt sporteszközök épségéért. A túravezető nem kötelezhető a sporteszközök vagy a táborhely őrzésére illetve egyéb, fent meg nem nevezett szolgáltatások biztosítására.

12. A túravezető által ajánlott menetrendet érdemes betartani, de nem kötelező. Ha úgy döntök, hogy a többiektől külön túrázom, megtehetem, de a sporteszközöket csak a megadott helyen és időben vehetem át és adhatom vissza. Amennyiben ezt bármilyen ok miatt nem tudom megtenni, előzetes megbeszélés alapján, a felmerülő többletköltségeket vállalva a fentiektől eltérhetek.

13. A sporteszközök átadásakor a Bérleti Szerződés kitöltése kötelező. Tudomásul veszem, hogy a sporteszközök átadásának illetve visszavételének megadott időpontja hozzávetőleges, a közlekedési helyzetnek és a csoport létszámának is függvénye, ezért elképzelhető némi késés, annak ellenére, hogy a sporteszközök szállítói és átadói mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezt elkerüljék.

14. Az átvett eszközök állapotát ellenőriznem kell. Amennyiben nem vagyok tisztában rendeltetésszerű használatukkal, részt veszek a túravezető által az indulás előtt szervezett oktatáson. Az eszközök átadásakor letéti díjat fizetek, amelyet a túra illetve tábor végén visszakapok, amennyiben az eszközök épségben, hiánytalanul, tiszta állapotban megvannak. Kisebb sérülések javítási illetve a nem tiszta eszközök mosási költségeit a SZIV SE ebből az összegből vonja le, a nagyobb kárt ki kell fizetnem.

15. Bizonyos sporteszközök, felszerelések külön díj ellenében bérelhetők. Ezek igénybevétele nem kötelező, bár ajánlott. A lehetőségekről a túrakiírás tájékoztat.

16. Saját poggyászom, túrázó felszerelésem őrzéséről magamnak kell gondoskodnom, kivéve, ha azt a SZIV SE képviselője továbbszállítás vagy megőrzés céljából átvette.

17.. A túra illetve tábor időtartama alatt harmadik személynek okozott kárért közvetlenül, személyesen magam vagyok felelős.

18. A szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásaimat köteles vagyok a túravezetőnek haladéktalanul bejelenteni, jegyzőkönyvet felvenni vagy felvetetni, és azt a túravezetővel aláíratni. A szolgáltatások hibás vagy hiányos teljesítéséből adódó igényeimet köteles vagyok a hazaérkezést követő 5. napon belül írásban, a jegyzőkönyv csatolásával bejelenteni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért magam vagyok felelős. Ha a megadott szolgáltatásoktól való eltérés nekem felróható okból következik be, kártérítési igényt nem érvényesíthetek.

19. Kijelentem, hogy eszméletvesztéssel járó betegségben nem szenvedek és (vízitúrák esetén) tudok úszni, vagy ha nem, vállalom, hogy a csónakban tartózkodás időtartama alatt mentőmellényt viselek.

20. Tudomásul veszem, hogy a túratársaimra és/vagy önmagamra veszélyes magatartás tanúsítása, a közösségi normák durva megsértése illetve az állami törvények, rendeletek megszegése esetén a túravezető a túrán illetve táborban történő további részvételtől eltilthat. Ez esetben kártérítést, a részvételi díj visszafizetését nem kérhetem.

21. A SZIV SE által szervezett túrákkal, táborokkal kapcsolatos vitás kérdésekben megegyezésre törekszünk, ennek hiányában alávetjük magunkat a Szentendrei Járásbíróság kizárólagos illetékességének.